Adatkezelési tájékoztató

a www.spartaivitamin.hu webáruházban történő vásárláshoz, a weboldal használatához

A ZZ Medik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 számú (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet – GDPR, a továbbiakban mint „Rendelet”) alapján jelen adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tájékoztatja a webáruház felhasználóit, vásárlóit  mint érintetteket az általa nyújtott szolgáltatásra vonatkozó adatkezelés feltételeiről, valamint érintettek az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeről:

  1. A Tájékoztatóban használt fogalmak
Honlap: www.spartaivitamin.hu
Webáruház: a Honlapon elérhető webáruház
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Felhasználó: a Honlap látogatója, bármely személy, aki a Honlapon elérhető online szolgáltatást vesz igénybe;
Személyes adat:   azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Hozzájárulás   az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
Adatkezelő:   az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;  
Címzett:   az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;
Harmadik személy/fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
Nyilvánosságra hozatal:   az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
  1. Tájékoztatás az adatkezelésről

II.1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Az adatkezelő a ZZ Medik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1062 Budapest, Lendvay utca 22.

Cégjegyzékszám: 01-09-936077, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

e-mail cím: info@spartai.hu

  • Email:kapcsolat(kukac)spartai.hu
  • Telefon: +36 30 162 66 21

II.2. A webáruházban történő regisztrációval, vásárlással kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, regisztráció esetén jelszó, szállítási cím, telefonszám, rendelés adatai

A személyes adatok kezelésének célja: szerződés teljesítéséhez, a webáruházban történő vásárláshoz, fizetéshez, kiszállításhoz, valamint az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Az adatkezelés jogcíme: szerződés teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) és (2) bekezdése, regisztráció esetén a felhasználó hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja), valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§-a.

A hozzájárulás elmaradása esetén a felhasználó nem tud regisztrálni, így nem tudja igénybe venni a regisztrált felhasználók számára elérhető kényelmi szolgáltatásokat.

A regisztrált felhasználó a weboldalon keresztül, illetőleg az Adatkezelő elérhetőségein bármikor visszavonhatja hozzájárulását, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év; a regisztrációval kapcsolatos adatok tekintetében a hozzájárulás visszavonásáig; ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni termék vásárlása esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az Adatkezelő webáruházi kiszolgálását végző munkatársai kezelhetik a feladataik ellátása során.  A személyes adatok további lehetséges címzettjeit a Tájékoztató adatfeldolgozókra vonatkozó pontja ismerteti.

A bankkártyás fizetések a Barion online fizetési rendszeren keresztül valósulnak meg. A fizetéshez szükséges bankkártya-adatokat a Felhasználó a Barion oldalán adja meg, így az Adatkezelő adatkezelési műveletet nem végez a fizetés során a felhasználó bankkártya adataival. A Barion rendszerben történő adatkezelésről bővebb információ a https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ címen található.

II. 3.   Hírlevélre történő feliratkozás

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra a Honlapon. A Felhasználó ezáltal előzetesen és kifejezetten – jelen Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva – hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő ajánlataival kapcsolatban, promócióival, egyéb küldeményeivel (hírlevél) a  megadott elérhetőségein megkeresse, az Adatkezelő a személyes adatait kezelje. Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzeneteket. Hírlevél esetében az Adatkezelő, mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél üzenet alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri – korlátozás és indokolási kötelezettség nélkül – a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, a feliratkozás időpontja, a feliratkozáskori IP cím.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, tájékoztatás a forgalmazott termékekkel kapcsolatos aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. A Felhasználó bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein. A leiratkozásról, illetve a hírlevél címlistából való törlésről az Adatkezelő elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő marketing munkatársai kezelhetik.

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem kap hírlevelet.

II.4. Ügyféllevelezés

Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során a Felhasználó felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel. Az Adatkezelő minden, hozzá beérkezett üzenetet a küldő teljes nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröl.

A panaszügyintézés során felvett jegyzőkönyvek megőrzési ideje a felvételtől számított 5 év.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, amelyet az üzenet elküldésével, mint ráutaló magatartással ad meg.

II.5. A Honlap látogatóinak adatai

A kezelt személyes adatok köre: azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a felhasználó számítógépének látogatáskori IP címe, a felhasználó szolgáltatójának neve.

Az adatkezelés célja: statisztikai célok, a honlap látogatottságának információs elemzése, a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához; GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, Elker. tv. 13/A. § (3) bekezdés.

A felhasználók köre: a Honlapra látogatók.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított egy hónap.

II.6. Honlap használatával összefüggésben kezelt technikai adatok, cookie-k kezelése

Kezelt adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő (ebben az esetben a továbbiakban: Üzemeltető) rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, különösen a látogatás dátuma és időpontja, a Felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Üzemeltető fér hozzá.

 
Az Üzemeltető, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Az Üzemeltető a következő cookie-t használja:

1. Az egyik típusú cookie-k az Üzemeltetőtől független harmadik fél, a Google Analytics szolgáltatása által alkalmazott sütik, amelyek statisztikai célból olyan információkat gyűjtenek, mint például, hogy melyik oldalt nézte meg a látogató; a felhasználó a honlap mely részére kattintott; hány oldalt keresett fel; milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje; melyek voltak az esetleges hibaüzenetek stb. A Google Analytics célja, hogy az adatokból olyan statisztikai kimutatás készüljön, amely lehetővé teszi a honlap és az azon található funkciók fejlesztését, ezáltal a felhasználók számára biztosított élmények javítását, továbbá a zavartalan és megfelelő színvonalú szolgáltatások nyújtását. A Google Analytics által az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott adatok kizárólag anonimizált módon, statisztikai kimutatások formájában kerülnek átadásra, így azokból sem közvetve, sem közvetlenül az egyes személyek nem azonosíthatóak. A Google Analytics által végzett adatkezelésért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további információkat az alábbi linken talál:  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Google Analytics sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Ön vissza tudja utasítani azok használatát. Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás, és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik alkalmazásának megakadályozása vagy törlése következtében előfordulhat, hogy felhasználók nem lesznek képesek a www.spartaivitamin.hu honlap funkcióinak teljes körű használatára, valamint hogy a honlap a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti-beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

2. A másik típusú cookie-kat a Google Analytics szolgáltatása által alkalmazott sütikről való tájékoztatás céljából az Üzemeltető használja. Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználónak ne kelljen a honlapon minden alkalommal elfogadnia a sütik használatát, azáltal, hogy megjegyzik az IP-címet és a tájékoztatás megtörténtének tényét. Ezen két adat kivételével ezek a típusú sütik semmilyen más adatot nem gyűjtenek, így azokból sem közvetve, sem közvetlenül az egyes személyek nem azonosíthatóak.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség”, vagy „Beállítások” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Felhasználó saját böngészőjében

  • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
  • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
  • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
  • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Amennyiben az Felhasználó nem szeretné, hogy a külső szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérjék, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

II.7. Címzettek, adatkezelő által igénybe vett adatkezelők

A termékek kiszállítása során adatfeldolgozóként a

Fáma First Kft.

Székhelye, postacíme, ügyfélszolgálat címe: 1183 Budapest, Akadály utca 15.

jár el.

Feldolgozott adatok: név, telefonszám, szállítási cím, a kézbesítéssel kapcsolatos egyéb információ.

A Honlap és a Webshop technikai üzemeltetése során adatfeldolgozóként a

Sigmanet Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 22.

jár el.

Feladatok: számítástechnikai rendszerek, honlapok üzemeltetése, tárhely szolgáltatás

Feldolgozott adatok: az adatfeldolgozó feladata ellátása során a Honlap és a Webshop használatával kapcsolatos valamennyi adatot kezeli az Adatkezelő nevében.  

A marketing szervezés során adatfeldolgozóként a

GURUTECH Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 1044 Budapest, Vas Gereben utca 1.

jár el.

Feladatok: online és egyéb marketing szervezés, adwords és facebook, instagram fiókok kezelése

Feldolgozott adatok: hírlevélre feliratkozók neve, e-mail címe, social media fiókok használatával kapcsolatos technikai adatok  

II. 7. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket (jelszavas védelem, naplózás, hozzáférési jogok szabályozása, fizikai biztonsági intézkedések stb.), és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Felhívja azon harmadik feleket, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

Az Adatkezelő a technikai lehetőségek változásával elvégzi a szükséges fejlesztéseket, módosításokat.

III. Az érintettek jogai és érvényesítési lehetőségek

Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, folyamatban lévő adatkezelés esetén a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

Az érintett az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról ingyenesen másolatot kérhet.  másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő elektronikus formátumban bocsájtja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog, elfeledtetéshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, illetőleg az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a fentiek alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését (elfeledtetéshez való jog).

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 


– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 


– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 


A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével kizárólag az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés automatizált módon történik és az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az érintett az egyik fél.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, 
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Eljárás az érintetti jogok gyakorlása során

Az Adatkezelő az érintett fenti jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz a hozzáférést kérő érintett személyazonosságának megállapítására. Amennyiben az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja. Ilyen esetekben a kérelmet teljesíteni nem tudja, kivéve, ha az érintett abból a célból, hogy jogait gyakorolja, az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt.

Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított lehető legtrövidebb időn, de legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A kért információkat, tájékoztatást, valamint intézkedést az Adatkezelő díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Adatkezelő az érintett részére adott tájékoztatásban ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, közli a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismerteti az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a)  az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c)  a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Jogorvoslathoz való jog

a) Az érintett a személyes adatainak kezelésére vonatkozó észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségei valamelyikén.

b) Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

c) Bírósághoz fordulás joga: az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

d) Adatvédelmi hatósági eljárás – az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban az illetékes hatóságnál panasszal élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Hatályos: 2019. április 1. napjától