„Én is FUTOK!” nyereményjáték RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Megosztva:

A ZZ Medik Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Lendvay utca 22.; cégjegyzékszáma: 01-09-936077; adószáma: 22619541-2-42; a továbbiakban mint Szervező) a Facebookon nyereményjátékot szervez a Spártai Vitamin termékek népszerűsítésére. 

A részvétel és lebonyolítás feltételeire tekintettel a nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. 

A játék időtartama alatt jelen játékszabályzat megtalálható a Szervező Facebook oldalán(LINKjátékkal kapcsolatos kérdés esetén az info@spartai.hu e-mail címen lehet tájékoztatást kérni.

I. A részvétel feltételei, a játék időtartama   

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakóhellyel, továbbá saját Facebook-profillal rendelkező, a részvételből jelen szabályzat szerint ki nem zárt, cselekvőképes természetes személy, aki Szervező a Spártai Vitamin Facebook oldalán https://www.facebook.com/spartaivitamin/, jelen szabályzatban foglaltak betartásával fényképet posztol.

A nyereményjáték 2019-07-02-tól  2019-07-11- éjfélig tart, kizárólag ezen időszak alatt fényképet posztoló játékosok vesznek részt a játékban.

Minden játékos csak a saját, személyes Facebook-profiljával és egy feltöltött képpel vehet részt a játékban.

Amennyiben valaki nem a saját maga által regisztrált Facebook-profilt vesz igénybe, a nyereményjátékkal kapcsolatos e-mail cím, Facebook-profilhasználat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező és a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

A szabálytalan jelentkezésekből adódó, valamint a posztolással, üzenetküldéssel kapcsolatos esetleges technikai hibákból adódó problémákért a Szervezőt és a Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.  

A valóságnak nem megfelelő adatokat megadó, a játékszabályzat feltételeit nem teljesítő, illetőleg azon játékosok, aki egyéb módon csalással próbálják nyerési esélyüket növelni a játékból kizárásra kerülnek.

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL – A FÉNYKÉP POSZTOLÁSÁVAL – A JÁTÉKOS ELFOGADJA A JELEN JÁTÉKSZABÁLYZATBAN ÉS A FACEBOOK IRÁNYELVEIBEN FOGLALTAKAT ÉS HOZZÁJÁRUL AHHOZ, HOGY A SZERVEZŐ A JÁTÉKKAL KAPCSOLATBAN RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTOTT SZEMÉLYES ADATAIT A NYEREMÉNYJÁTÉK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJÁBAN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN KEZELJE. 

A játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, valamint azon szervezetek munkavállalói, amelyekben Szervező többségi befolyással bír, illetve bármely munkavállalónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

II. A játékban posztolt fényképekkel kapcsolatos követelmények, a fényképek felhasználhatósága

A játékban olyan fényképekkel lehet részt venni, amelyek a futás élményét ragadják meg, azt sugallják, hogy a játékban részt vevő futott, futni fog vagy valamely tájon mozgást végzett. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az ezen témához nem kapcsolódó fényképek posztjait töröljék, a beküldő játékosokat a sorsolásból kihagyják.

A játékban posztolt képek legalább olyan méretűek legyenek, melyet a facebokon még látható formában meg tud mutatni, a képek formátuma JPG lehet.

A posztolt fényképekkel kapcsolatos szerzői jogokért a játékos tartozik felelősséggel. Mások szerzői vagy személyiségi jogait sértő képek a játékból utólag is kizárhatóak.

Erőszakos, provokáló, illetlen vagy politikai témájú fényképet posztoló játékosok kizárásra kerülnek a játékból.

A játékos a fénykép posztolásával kijelenti, hogy az általa elküldött fénykép kizárólag a saját képmását, illetőleg olyan személyek képmását tartalmazza, akik hozzájárultak a kép elkészítéséhez és jelen szabályzat szerinti felhasználásához, az általa posztolt fényképet ő készítette, illetőleg korlátozásmentesen rendelkezik a fénykép felhasználási és engedélyezési jogaival, valamint a fénykép nem tartalmaz harmadik személyeket illető védjegyeket, kereskedelmi megjelöléseket és nem sérti harmadik személyek szerzői vagy más törvény által védett jogait, törvényes érdekeit, a fényképen nem szerepel egyéb, törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom.

A játékos a fénykép posztolásával kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben szerzői vagy egyéb jogot, vagy más személy jogos érdekét sértő magatartásával összefüggésben a Szervezőt vagy a Lebonyolítót bíróság vagy valamely hatóság bírság, kártérítés vagy szerzői jogdíj (vagy egyéb vagyoni jellegű jóvátétel) megfizetésére kötelezi, úgy a játékos a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval szemben helytáll, és köteles a Szervezőnek vagy a Lebonyolítónak közvetlenül és korlátlanul megtéríteni a Szervező által a harmadik személynek megfizetett összeget. A Szervező és Lebonyolító felelősségét valamennyi jogsértésért a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

A játékos a fénykép posztolásával kifejezetten, önkéntesen és ingyenesen beleegyezik, hogy a fényképet a Szervező közzétegye a www.spartaivitamin.hu weboldalán.

A játékos a fénykép posztolásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező az általa kiválasztott fényképeket korlátlanul, a szerzői jogok tiszteletben tartásával, de szerzői, felhasználói jogdíj megfizetése nélkül, területi és időbeli korlátozás nélkül a Spártai Vitamin népszerűsítésével összefüggésben weboldalán, Facebook oldalán és Instagram oldalán felhasználja. Szervező a fényképek egyéb módon való felhasználására vagy a felhasználási jogok harmadik személynek való átadására nem jogosult.   

III. Nyeremények és a sorsolás

A játékosok között 1 db.  Dune Extrém hidratációs hátizsák és további 2 doboz Spártai C-1000-es (30 db) vitamin kerül kisorsolásra. 

A nyertesek kisorsolása egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik zártkörűen, a Szervező vezetőiből, munkavállalóiból álló háromtagú bizottság előtt jegyzőkönyv felvétele mellett.  

A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható.  

A sorsolás helyszíne:1062 Budapest, Lendvay utca 22. 

A sorsolás időpontja: 2019-07-18

A Szervező minden nyereményhez 1 fő tartaléknyerteset sorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében jogosultak a nyertes játékosok helyébe lépni, amennyiben a nyertes nem felel meg jelen játékszabályzat követelményeinek, vagy adatai nem ellenőrizhetőek, nem valósak, vagy valamely, a jelen szabályzat szerinti okból a Játékból ki kellett zárni, vagy a nyereményről szóló értesítés megküldésétől számított 2 munkanapon belül nem jelentkezik a nyereménye átvétele érdekében.

IV. A nyeremények átvétele

A Szervező a Facebook oldalán közzéteszi a nyertesek nevét, illetőleg a sorsolást követően 3 munkanapon belül privát Facebook üzenetben értesíti a nyerteseket. A nyertes a nyereménye átvételének feltételeként köteles az értesítés megküldésétől számított 2 munkanapon belül a Szervezőnek küldött Facebook privát üzenetben az értesítést visszaigazolni és megadni a nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, bejelentett lakcím és – amennyiben eltér a lakcímtől- postázási cím). Amennyiben a nyertes elmulasztja a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatai megadását a fenti határidőben, úgy a Szervező jogosult az érintett nyertes helyett a sorrendben következő tartaléknyertest nyertessé nyilvánítani. 

A Szervező a nyereményt a nyertes, illetve a tartaléknyertes játékos által megadott lakcímre vagy postázási címre továbbítja a visszaigazolást követő 2 héten belül.

Amennyiben a játékos a fentiek szerinti együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, és  a nyeremény átvétele meghiúsul, ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. Amennyiben a játékos a nyereményét a fentiek szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Közreműködőtől nem követelheti.

A nyereménnyel kapcsolatos mindennemű adó- és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező visel.

V. Adatkezelés

A Szervező a játékosok részére megadott adatait a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, a játék időtartama alatt elérhető adatkezelési tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeli.  

VI. Egyéb tudnivalók

A Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy akár előzetes nyilvános bejelentés és időbeli korlátozás nélkül jelen szabályzat módosításának közzétételével a nyereményjáték feltételeit (különösen annak időtartamát, a jutalmak mennyiségét, típusát, a részvételre jogosultak körét stb.) megváltoztassa, illetőleg a játékot a szabályzatban meghirdetett időpontot megelőzően befejezetté nyilvánítsa, illetőleg a játékot megszüntesse.  

A Szervező a fényképek rendelkezésére bocsátásával összefüggésben, annak megtörténtét követően minden, nem jelen szabályzatban említett játékostól, vagy harmadik személytől származó vagyoni vagy nem vagyoni igényt kizár. 

A nyereményjátékra a magyar jog az irányadó.

A játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook Inc., valamint annak leány- és társasvállalkozásai) szemben a nyereményjátékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen.   A játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

Budapest, 2019. Július 2.

ZZ Medik Kft.

Szervező