Általános Szerződési Feltételek

A www.spartaivitamin.hu weboldalon keresztül a ZZ Medik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban mint Szolgáltató ) és a nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat, a webáruházból történő vásárlás feltételeit, a  szolgáltatást igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban mint Ügyfél) és a Szolgáltató (az Ügyfél és a Szolgáltató a továbbiakban együtt mint Felek) ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban mint ÁSZF) tartalmazza.

I. Általános tájékoztatás, a szerződés létrejötte

1.1 A Szolgáltató:

ZZ Medik Kft. cégjegyzékszám: 01-09-936077, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

adószám: 22619541-2-42

székhely: 1062 Budapest, Lendvay utca 22.

elektronikus levelezési cím: office@zzmedik.hu

telefonszám:  +36 30 162 66 21

bankszámlaszám: 10800007-00000000-14631003

Engedély száma: 410/2018, Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Kereskedelmi Osztály.

A Honlap és a Webshop technikai üzemeltetése során adatfeldolgozóként a

Sigmanet Kft. (Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 22.) jár el.

Feladatok: számítástechnikai rendszerek, honlapok üzemeltetése, tárhely szolgáltatás

Feldolgozott adatok: az adatfeldolgozó feladata ellátása során a Honlap és a Webshop használatával kapcsolatos valamennyi adatot kezeli az Adatkezelő nevében.  

 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden a jelen weboldalon keresztül a szolgáltató által Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra. Az ez alapján a Felek között létrejövő jogviszonyra a magyar jog az irányadó. A Felek közötti jogviszonyra elsősorban az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),

– a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

– a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelv

Szolgáltató kifejezetten garantálja és biztosítja, hogy az általa forgalmazott Termék az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet rendelkezéseinek mindenben megfelel.  A webáruházban a vásárlás és a Felek között a szerződés létrejötte elektronikusan leadott megrendeléssel és annak Szolgáltató általi elfogadásával történik. A Szolgáltató köteles az Ügyfél megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazoló e-mailben szereplő esetleges hibákat az Ügyfélnek az üzenet megérkezésétől számított 1 napon belül jeleznie kell a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. A fentiek szerint a Felek között elektronikus úton létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja és az utóbb sem lesz írásos formában hozzáférhető. A szerződés nyelve magyar.

II. Regisztráció, valamint a megrendelés, fizetés, szállítás menete

Regisztráció

A webáruházban regisztráció nélkül is tud vásárolni.

Regisztrációját bármikor törölheti az 1.1. pontban feltüntetett címre küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. A regisztráció törlése nem érinti a leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését.

A vásárlás menete

A forgalmazott termékek lényeges tulajdonságairól a megfelelő tájékoztatást az egyes termékek részletes termékismertető oldalán találja. A webáruházban feltüntetett árak bruttó árak, 27%-os Áfa-t tartalmaznak.  A Szolgáltató szállítási díjat külön számítja fel, ezen felül csomagolási és egyéb díjat nem számít fel. Amennyiben a termékekkel kapcsolatban további információra van szüksége, az 1.1. alatti e-mail címen kérhet további tájékoztatást. A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja, az a weboldalon való feltüntetéssel lép hatályba azzal, hogy az a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja. Amennyiben a weboldalra esetlegesen pl. elírás vagy technikai zavar folytán hibás, nyilvánvalóan téves (feltűnően értékaránytalan, a termék ismert, vagy becsült árától lényegesen eltérő) ár kerül fel, Szolgáltató nem köteles a terméket a téves áron szállítani, a helyes ár ismeretében ugyanakkor az Ügyfél indoklás nélkül elállhat a megrendeléstől. 

A kiválasztott termék kosárba helyezése után kiválaszthatja, hány darabot szeretne az adott termékből, illetőleg folytathatja a vásárlást további termékek kiválasztásával. A „Tovább a pénztárhoz” gombbal megnézheti milyen összegbe fog(nak) kerülni a kiválasztott termék(ek). Ezt követően kell a szállításhoz és a számlához szükséges adatokat megadni. Majd kiválasztani a szállítási módot. A választható szállítási módokról és feltételekről itt tájékozódhat. A szállítási mód kiválasztása után választhatja ki a fizetési módot. A fizetési módokról és feltételekről itt tájékozódhat.  adatok ellenőrzése, rendelés véglegesítés stb. A megrendelés leadásáig az esetleges adatbeviteli hibákat a megrendelői felületen való visszalépéssel, illetőleg a termék(ek) kosárból való törlésével javíthatja, illetőleg a megrendelés elküldése előtt ellenőrízheti. A leadott megrendelést a Szolgáltató automatikus e-mail-ben üzenetben igazolja vissza az 1.3. pont szerinti jogkövetkezményekkel.

Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetőleg nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését. A Szolgáltató erről értesíti az ügyfelet, a Felek között szerződés nem jön létre.

Számla: Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus úton számlát bocsát ki, majd az Ügyfél által megadott email címére elektronikus úton elküldi. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus úton számlát bocsásson ki.

A fentieknek megfelelően az Ügyfél a megrendelés leadásával, megrendelése módosításával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által elektronikus úton kibocsátott és a hatályos jogszabályoknak megfelelő számlát befogadja.

Az elektronikus úton kibocsátott Számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az eredeti Számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét.

Mindezek alapján az az Ügyfél, aki elektronikus úton adja le megrendelését és szállítással (átvételi pont, házhozszállítás) kívánja a terméket átvenni, minden esetben a fentieknek megfelelő elektronikus úton kibocsátott Számlát kap a rendeléséről.

III. Elállási jog

A vásárlás során szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, azaz a fogyasztónak minősülő Ügyfél a szerződéstől való elállás jogát  a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az Ügyfél vagy az Ügyfél  által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja. Az Ügyfél elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Az Ügyfél elállási jogát az itt található nyilatkozat-minta vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat Szolgáltató részére az 1.1. pont szerinti elérhetőségekre postai úton vagy e-mailben történő megküldésével gyakorolhatja azzal, hogy az ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát határidőben és szabályszerűen gyakorolta.

Az Ügyfél jogszerű elállása esetén a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget az Ügyfél által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. Az Ügyfél kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de az Ügyfelet ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A Szolgáltató  mindaddig visszatarthatja az ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, amíg az Ügyfél a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Elállási jogát az elállást tartalmazó egyértelmű nyilatkozatának megküldésével gyakorolhatja – akként, hogy nyilatkozatát eljuttatja a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikére postai úton, vagy e-mail útján. Kétség esetén Önt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően gyakorolta.

Amennyiben a fentieknek megfelelően jogeszerűen eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatérítjük az Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a

Elállása esetén az Ügyfél köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A termék visszaküldésének közvetlen költsége az Ügyfelet terheli.

Felhívjuk figyelmét, hogy a termék felbontását követően elállási jogát nem gyakorolhatja.

Felbontott terméket nem áll módunkban visszavenni.

IV. Szavatossági jogok

4.1. Kellékszavatosság

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Az Ügyfelet megillető kellékszavatossági jogok:

Az Ügyfél kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltatás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a

vállalkozás költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Az Ügyfél

a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Az Ügyfél a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölnie kell, fogyasztói szerződés esetén a szerződés teljesítésétől számított két éves (fogyasztónak nem minősülő Ügyfél esetén egy éves) elévülési határidőn túl, illetőleg a termék minőségmegőrzési határidejének lejártát követően kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügfél köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

4.2. Termékszavatosság

A vásárolt termék hibája esetén az Ügyfél választása szerint kellékszavatossági igényt vagy a helyett termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a hibás termék kijavítása vagy kicserélése kérhető.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven, illetőleg ha az rövidebb, akkor a termék minőségmegőrzési határidején belül érvényesíthető.  

Az Ügyfél a termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

4.3. Jótállás

A weboldalunkon értékesített termékekre a vonatkozó jogszabályok alapján kötelező jótállás nem vonatkozik.

V. Panaszkezelés

Panaszát az 1.1. pontban jelentheti  elérhetőségeken jelentheti be levélben vagy e-mail útján, vagy szóban telefonon keresztül. A panaszt megvizsgáljuk ée lehetőség szerint haladéktalanuk orvosoljuk. Amennyiben a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása azonnal nem lehetséges, jegyzőkönyvet veszünk fel, amely tartalmazza a panaszos nevét, címét és a panasz leírását. A jegyzőkönyv másodpéldányát a panaszosnak legkésőbb 30 napon belül megküldjük.

Ha a fentiek szerint nem rendeződik  a panasz a számára megfelelő módon, az Ügyfél fogyasztói jogai megsértése miatt panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságként a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A járási hivatalok elérhetőség megtalálható a http://jarasinfo.gov.hu/ cím alatt.

A fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében az Ügyfél a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltetési eljárásról bővebben itt olvashat: www.bekeltet.hu, vagy www.bekeltetes.hu.

A területileg illetékes békéltető testületek elérhetőségei: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 

 VI. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató a webáruházban kizárólag háztartásban használatos mennyiségre vonatkozó megrendeléseket fogad.

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, az a weboldaldalon történő közzététellel lép hatályba, az azt követően létrejött szerződések vonatkozásában.  

A jelen ÁSZF pdf formátumban letölthető, elmenthető: https://spartaivitamin.hu/aszf.pdf Hatályos: 2019. április 1. napjától